برگزار کننده رویداد هستم

مدرسین ، مشاورین ، اساتید

شرکت کننده در رویداد هستم

یادگیری ، آموزش ، مهارت آموزی ، دریافت مشاوره

ایجاد رویداد
بستن رویداد ها


نام مدرس : دکتر صفری و آقای شابهاری
تعداد جلسات : 1
تاریخ شروع : 1399/11/1515:00

قیمت : رایگان