برگزار کننده رویداد هستم

مدرسین ، مشاورین ، اساتید

شرکت کننده در رویداد هستم

یادگیری ، آموزش ، مهارت آموزی ، دریافت مشاوره

ایجاد رویداد
بستن رویداد ها


نام برگزار کننده : دکتر گودرز علی بخشی
تعداد جلسات : 12
تاریخ شروع : 1400/09/2018:00

قیمت : 300000 تومان