برگزار کننده رویداد هستم

مدرسین ، مشاورین ، اساتید

شرکت کننده در رویداد هستم

یادگیری ، آموزش ، مهارت آموزی ، دریافت مشاوره

ایجاد رویداد
بستن رویداد ها


نام مدرس : مدیران ارشد موسسه اندوخته شاهد
تعداد جلسات : 1
تاریخ شروع : 1399/08/2511:00

قیمت : رایگان