قوانین و شرایط :
 
1- کارجویان محترم توجه فرمایند ارسال فرم صرفا جهت ارتباط و تعیین زمان مصاحبه است و به منزله استخدام قطعی نمی باشد.
2- تمامی افرادی که دارای مشخصات مورد نیاز شرکت باشند فرصت مصاحبه برابر خواهند داشت.
3- در صورت احراز مغایرت در اطلاعات ارسال شده ، مصاحبه لغو خواهد شد.
 

قوانین و مقررات را می پذیرم | مرحله بعد