برگزار کننده رویداد هستم

مدرسین ، مشاورین ، اساتید

شرکت کننده در رویداد هستم

یادگیری ، آموزش ، مهارت آموزی ، دریافت مشاوره

ایجاد رویداد
بستن رویداد ها


نام مدرس : گودرز علی بخشی
تعداد جلسات : 45
تاریخ شروع : 1400/01/2018:00

قیمت : 600000 تومان

بستن رویداد ها