برگزار کننده رویداد هستم

مدرسین ، مشاورین ، اساتید

شرکت کننده در رویداد هستم

یادگیری ، آموزش ، مهارت آموزی ، دریافت مشاوره

ایجاد رویداد
بستن رویداد ها
نام دوره تعداد ساعت آموزشی تعداد افراد شرکت کننده نفرساعت
آموزش زبان انگلیسی
نام دوره: آموزش زبان انگلیسی
تعداد ساعت آموزشی:

96 ساعت

تعداد افراد شرکت کننده: 3168
نفر ساعت: 66

96 ساعت

3168 66
افزایش بهره وری
نام دوره: افزایش بهره وری
تعداد ساعت آموزشی:

4.5 ساعت

تعداد افراد شرکت کننده: 64
نفر ساعت: 288

4.5 ساعت

64 288
مهارتهای ارتباطی
نام دوره: مهارتهای ارتباطی
تعداد ساعت آموزشی:

15ساعت

تعداد افراد شرکت کننده: 48
نفر ساعت: 720

15ساعت

48 720
تفکر سیستمی
نام دوره: تفکر سیستمی
تعداد ساعت آموزشی:

15ساعت

تعداد افراد شرکت کننده: 42
نفر ساعت: 630

15ساعت

42 630
روخوانی و روانخوانی قرآن کریم
نام دوره: روخوانی و روانخوانی قرآن کریم
تعداد ساعت آموزشی:

15ساعت

تعداد افراد شرکت کننده: 55
نفر ساعت: 825

15ساعت

55 825
اصلاح الگوی زندگی در شرایط کرونا
نام دوره: اصلاح الگوی زندگی در شرایط کرونا
تعداد ساعت آموزشی:

1.5ساعت

تعداد افراد شرکت کننده: 63
نفر ساعت: 283

1.5ساعت

63 283
کارگاه مشتری مداری
نام دوره: کارگاه مشتری مداری
تعداد ساعت آموزشی:

4ساعت

تعداد افراد شرکت کننده: 220
نفر ساعت: 880

4ساعت

220 880
استعدادیابی شغلی بر اساس متد دیسک
نام دوره: استعدادیابی شغلی بر اساس متد دیسک
تعداد ساعت آموزشی:

4.5ساعت

تعداد افراد شرکت کننده: 25
نفر ساعت: 112

4.5ساعت

25 112
معناگرایی و دانش خانواده
نام دوره: معناگرایی و دانش خانواده
تعداد ساعت آموزشی:

6ساعت

تعداد افراد شرکت کننده: 90
نفر ساعت: 540

6ساعت

90 540
وکالت در اسناد رسمی و گواهی حصر وراثت
نام دوره: وکالت در اسناد رسمی و گواهی حصر وراثت
تعداد ساعت آموزشی:

3ساعت

تعداد افراد شرکت کننده: 58
نفر ساعت: 174

3ساعت

58 174
پروپوزال نویسی
نام دوره: پروپوزال نویسی
تعداد ساعت آموزشی:

6ساعت

تعداد افراد شرکت کننده: 27
نفر ساعت: 162

6ساعت

27 162
حقوق اساسی
نام دوره: حقوق اساسی
تعداد ساعت آموزشی:

15ساعت

تعداد افراد شرکت کننده: 76
نفر ساعت: 1140

15ساعت

76 1140
تربیت خلاق
نام دوره: تربیت خلاق
تعداد ساعت آموزشی:

8ساعت

تعداد افراد شرکت کننده: 39
نفر ساعت: 312

8ساعت

39 312
اصول بازاریابی
نام دوره: اصول بازاریابی
تعداد ساعت آموزشی:

24ساعت

تعداد افراد شرکت کننده: 85
نفر ساعت: 2040

24ساعت

85 2040
سرمایه گذاری و اقتصاد کاربردی
نام دوره: سرمایه گذاری و اقتصاد کاربردی
تعداد ساعت آموزشی:

20ساعت

تعداد افراد شرکت کننده: 89
نفر ساعت: 1780

20ساعت

89 1780
حسابداری و مدیریت مالی
نام دوره: حسابداری و مدیریت مالی
تعداد ساعت آموزشی:

24ساعت

تعداد افراد شرکت کننده: 67
نفر ساعت: 1608

24ساعت

67 1608
پیش در آمدی بر بورس
نام دوره: پیش در آمدی بر بورس
تعداد ساعت آموزشی:

10ساعت

تعداد افراد شرکت کننده: 105
نفر ساعت: 1050

10ساعت

105 1050
آشنایی با صفر تا صد بورس
نام دوره: آشنایی با صفر تا صد بورس
تعداد ساعت آموزشی:

15ساعت

تعداد افراد شرکت کننده: 105
نفر ساعت: 1575

15ساعت

105 1575
بودجه بندی و روش های کنترل آن
نام دوره: بودجه بندی و روش های کنترل آن
تعداد ساعت آموزشی:

16ساعت

تعداد افراد شرکت کننده: 93
نفر ساعت: 1488

16ساعت

93 1488
مزاج شناسی
نام دوره: مزاج شناسی
تعداد ساعت آموزشی:

5ساعت

تعداد افراد شرکت کننده: 93
نفر ساعت: 1488

5ساعت

93 1488
حقوق کودک و تاثیر شرایط پاندمی کووید-۱۹ بر آن
نام دوره: حقوق کودک و تاثیر شرایط پاندمی کووید-۱۹ بر آن
تعداد ساعت آموزشی:

2 ساعت

تعداد افراد شرکت کننده: 105
نفر ساعت: 210

2 ساعت

105 210