ایجاد رویداد ورود به حساب
تربیت آنالیزر داده های کمی و کیفی با تاکید بر علوم انسانی/تربیتی / اجتماعی


نام برگزار کننده : اساتید دانشگاه علامه
تعداد جلسات : 10

قیمت : 670000 تومان

جدید ترین ها مشاهده همه