همـینار | شبکه آموزشگاهی کشور ورود به حساب

ورود به حساب کاربری

شماره همراه خود را وارد کنید

ورود با کلمه عبور ارسال کد تایید

فراموشی کلمه عبور

در صورت فراموشی کلمه عبور شماره موبایل خود را وارد کنید.

ورود با کلمه عبور تنظیم مجدد

مبانی شبکه های کامپیوتری
نام مدرس / مدرسین : عبدالرضا محبی
تعداد جلسات : 6
تاریخ شروع : 1402/07/0114:00
مدت زمان آموزش: 50 ساعت

قیمت : 900,000 تومان