برگزار کننده رویداد هستم

مدرسین ، مشاورین ، اساتید

شرکت کننده در رویداد هستم

یادگیری ، آموزش ، مهارت آموزی ، دریافت مشاوره

ایجاد رویداد
بستن رویداد ها


نام برگزار کننده : اساتید برتر دانشگاهی
تعداد جلسات : 9
تاریخ شروع : 1400/02/0421:00

قیمت : 300000 تومان