برگزار کننده رویداد هستم

مدرسین ، مشاورین ، اساتید

شرکت کننده در رویداد هستم

یادگیری ، آموزش ، مهارت آموزی ، دریافت مشاوره

ایجاد رویداد
بستن رویداد ها


نام مدرس : مهندس رحیمی
تعداد جلسات : 30
تاریخ شروع : 1400/03/2414:00

قیمت : 820000 تومان