برگزار کننده رویداد هستم

مدرسین ، مشاورین ، اساتید

شرکت کننده در رویداد هستم

یادگیری ، آموزش ، مهارت آموزی ، دریافت مشاوره

ایجاد رویداد
بستن رویداد ها


نام مدرس : احسان شاه حسینی - مهدی فدایی
تعداد جلسات : 2
تاریخ شروع : 1399/06/2211:28

قیمت : 10000 تومان